Statut Krajevne skupnosti Zminec v 15. členu določa naslednje:

Svet krajevne skupnosti ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut krajevne skupnosti,
– voli predsednika sveta,
– sprejema letni finančni načrt in zaključni račun,
– sprejema letni program dela,
– predlaga razpis referenduma za uvedbo samoprispevka,
– sklicuje zbore občanov v krajevni skupnosti,
– sodeluje z občinskim svetom in županom pri izvrševanju nalog na območju skupnosti,
– imenuje volilno komisijo,
– oblikuje mnenja za občinski svet, kadar tako določa statut občine ali statutarni sklep,
– odloča o drugih zadevah, ki jih določa statut in statutarni sklep.

Člani sveta

Mandat 2018 – 2022

Stanislav Livk

predsednik

Anja Dolenc

podpredsednica

Urška Maček

članica in poslovna sekretarka

Aleš Murn

član

Jaka Rupnik

član

Milenko Ziherl

član

Miha Jezeršek

član